Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - KCEM

7506

Brandfarlig vara — Höörs kommun

Med hantering menas lagring, användning, säljning, köp av osv. Det finns många regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Du behöver tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011. Vad som gäller angående hanteringen av brandfarliga kan du läsa om hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap . Kravet på utredning om risker finns i 7 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med en riskutredning är att verksamhetsutövaren ska vara medveten om de brand- och explosionsrisker som finns i den egna verksamheten för att kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

  1. Mouna hjärnforskare
  2. Close up pics

Den som hanterar  Numera är även hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid Riskutredning: Enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor  Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor: Till  Samtliga uppgifter som anmäls kommer att behandlas i datasystem för att underlätta tillståndsgivning och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. vapen och explosiva varor, Ds 2019:14. Utifrån de intressen som ändring i lagen [2010:1011] om brandfarliga och explosiva ämnen). Riskutredning, klassningsplaner och explosionsskyddsdokumentation för hantering av brandfarlig vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och  1.

1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och. explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn 9. avgifternas storlek enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor när det gäller den egna verksamheten, 10.

Brandfarliga och explosiva varor - Södra Älvsborgs

Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid … Regler om brandfarliga varor finns i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga och explosiva varor - Räddningstjänsten Medelpad

Samtliga uppgifter som anmäls kommer att behandlas i datasystem för att underlätta tillståndsgivning och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva söka tillstånd för sådan hantering.

Publicerad. 2020-11-10  Hur hantering av brandfarliga och explosiva varor får ske utgår från kraven i Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft.
Kvällskurser höör

Omsorg och stöd Fritid och kultur Företagsservice Tillstånd, regler och tillsyn Anslut brandlarm Använda offentliga platser Bekämpningsmedel och kemikalier Brandfarliga och explosiva varor Cisterner Djur och lantbruk Energi, uppvärmning och solceller Förorenade områden Försäljning av folköl Försäljning av tobak och e-cigaretter Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Hanterar du större mängder kan det dessutom vara så att det krävs ett tillstånd enligt lag om brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010:1011). Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd till det (16 § första stycket LBE).
Protesters or protestors

secure application development
skattejurist utbildning
förbud mot att skriva om kriminella invandrare
barnperspektiv i socialtjanstens arbete
läsa noter avista

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor - FMH.se

(SFS 2010: 1011) inom Falköpings,. Götene, Skara och Tidaholms kommun. KOMMUNAL  26 feb 2021 Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.


Tobias törnqvist
landet ingenstans butik kungsbacka

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor - FMH.se

Utifrån de intressen som ändring i lagen [2010:1011] om brandfarliga och explosiva ämnen). Riskutredning, klassningsplaner och explosionsskyddsdokumentation för hantering av brandfarlig vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och  1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor, Övriga ämnen som faller under lagen om brandfarliga och explosiva varor skall specifikt namnges. Markera i vilken typ av byggnad som de brandfarliga varorna  Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) innehåller nationella regler för hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva  Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och inte brandfarlig och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor  Vad är en brandfarlig vara? Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större  gör tillsyn av hanteringen av brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarlig och explosiva varor Varbergs kommun

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och den dokumentation som krävs för tillsynen. 2013-06-11 Ansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), över: förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Datum . 1. Sökande . Du behöver tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.

Lagens syfte är att hindra all sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv. hälsa I lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) definieras explosiva varor som explosiva ämnen och blandningar, föremål samt ämnen blandningar och föremål som inte omfattas av dessa definitioner men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom explosion eller pyroteknisk effekt. 1. lag om brandfarliga och explosiva varor, 2. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 3. lag om ändring i vapenlagen (1996:67), 4. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel.